narrert


narrert
(Adj.)
[narràd]
1. verrückt (z'Haar draußt san de Narrerten...)
2. lustig, närrisch
3. wütend, zornig (wennst no amoi an Sechser in Religion hoambringst, machst me narrad...)

Bayrische Wörterbuch von Rupert Frank . 2014.